راز شهرت پویر در ایران

:: راز شهرت پویر در ایران

شاید اغلب کسانی که از دور هم با فضای فکری ایران آشنا هستند، نام پوپر برایشان غریب نخواهد بود. بازخوانی و واکاوی اندیشه های پوپر در زمانی که از درخشش اولین او کاسته شده است به برخی سوء تفاهم ها درباره او پایان خواهد داد. زمان نشان خواهد داد که دولت پوپر، دولت مستعجل بود. بحث درباره او همواره با جنجال های سیاسی همراه بوده است، لیکن در زمانی که اندیشه های او می رود تا گوشه ای در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد پرداختن به آنها به دور از نزاع های سیاسی ممکن می شود.

ادامه ی مطلب را بخوانید

منبع : نفرین نامهراز شهرت پویر در ایران
برچسب ها :

اگر دوباره عاشق کسی بشوم

:: اگر دوباره عاشق کسی بشوم

اگر عاشقِ کسي ديگر شوم، ديگر همانند گذشته دلتنگ ات نميشوم!
حتي ديگر گاه به گاه گريه هم نميکنم،
در تمام جملاتي که نام تو در آنها جاريست، چشمانم پُر نميشود
تقويمِ روزهايِ نيامدنت را هم دور انداخته ام.
کمي خسته ام، کمي شکسته
کمي هم نبودنت، مَرا تيره کرده است.
اينکه چطور دوباره خوب خواهم شد را هنوز ياد نگرفته ام،
و اگر كسي حالم را بپرسد، تنها ميگويم خوبم!
اما مضطربم..
فراموش کردن ِ تو عليرغم اينکه ميليونها بار به حافظه ام سَر ميزنم
و نميتوانم چهره ات را به خاطر بياورم، من را ميترساند!
ديگر آمدنت را انتظار نميکشم
حتي ديگر از خواسته ام براي آمدنت گذشته ام،
اينکه از حال و رُوزت باخبر باشم، ديگر برايم مهم نيست!
بعضي وقتها به يادت مي افتم
با خود ميگويم: به من چه؟ درد من براي من کافي ست!
آيا به نبودنت عادت کرده ام؟
از خيالِ بودنت گذشته ام ؟
مضطربم
اگر عاشق ِ کسي ديگر شوم
باور کن آن روز، تا عمر دارم،
تو را نخواهم بخشيد...!

منبع : نفرین نامهاگر دوباره عاشق کسی بشوم
برچسب ها : ديگر ,گذشته